ยินดีต้อนรับสู่...การเรียนการสอนยุคใหม่ (Social Learning)

http://krujoy2002.wikispaces.com

วิชาเขียนเว็บไซต์ รหัสวิชา ง 30204

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2


web-design.jpg

ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning)ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์นี้

กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง อีเมล์ vorravan@gmail.com