กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนส่ง Mind Mapping เกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ด้วยค่ะ



1.นางสาว นิตยา กันทพงศ์ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 12

pldc3ff_New-Sheet.jpg





2.นางสาว อริสรา อะมะมูล ชั้น ม.4/4 เลขที่ 13
n5qj8fs_aris13555.jpg



3.นาย นิพล จิ๋วหนองโพธิ์ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 5
n5ouquq_toey05.jpg



4.นาย ศุภรัตน์ ภาชนา ชั้น ม.4/4 เลขที่ 1
pqvul28_New-Sheet.jpg







5.นาย จักรพล จันทร์พรหม ชั้น ม.4/4 เลขที่ 2
pla9bmn_U580202611163259.jpg







6.นาย สมพงษ์ สนิท ชั้น 4/4 เลขที่ 7
n5q9oon_New-Sheet558.jpg







7.นางสาวทิพวัลย์ สินมั่น ม4/4 เลขที่11
pla3rgc_New-Sheet.jpg


8.นายณัฐตพล บุญครอบ ม.4/4 เลขที่ 6


nargbpo_nattapol06.jpg




9.นางสาววาสนา กันยะวงค์ ม4/4 เลขที่10
naq6cw8_wasna10f.jpg




10.นาย จตุพล ขนทอง ม.4/4 เลขที่ 9
Jatupol09.jpg



11.นาย พงศธร สามงามเหล็ก ชั้น ม 4/4เลขที่ 4
napr306_pogsaton04.jpg



12.น.ส.วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์ ชั้น ม4/4 เลขที่14

pla1deu_New-Sheet.jpg




13.นาย ประพรชัย มองธรรม ม.4/4 เลขที่ 11

.jpg





14. นายบรรยง ก้อนมะนี ม.4/4 เลขที่ 3
naq0q2x_dew8028_555.jpg