ให้นักเรียนม.4/4 ส่งหัวช้องานนำเสนอทุกกลุ่ม โดยให้ทุกกลุ่มพิมพ์ชื่อ รายงานตัว พร้อมส่งหัวข้อที่นักเรียนจะทำงานนำเสนอส่งให้เรียบร้อยด้วย

กลุ่ม 1
1.นาย นิพล จิ๋วหนองโพธิ์
2.นายบรรยง ก้อนมะนี
ส่งหัวข้อเรื่อง คือ ดอกกล้วยไม้

กลุ่ม 2

1. นาย ณัฐตพล บุญครอบ ม. 4/4 เลขที่ 6

2. นาย จักรพล จันทร์พรหม ม.4/4 เลขที่ 2
ส่งหัวข้อเรื่อง คือ รามเกียรติ์


กลุ่ม 3

1.น.ส.วาสนา กันยะวงค์ ม.4/4 เลขที่10
2.นาย ศุภรัตน์ ภาชนา 4/4 เลขที่ 1
ส่งหัวข้อเรื่อง คือ สุขภาพจิตวัยรุ่น

กลุ่ม 4

1.
2.

ส่งหัวข้อเรื่อง คือ

กลุ่ม 5

1.นางาสว อริสรา อะมะมูล
2.นาย จตุพล ขนทอง

ส่งหัวข้อเรื่อง คือ ดวงดาวในระบบสุริยะ

กลุ่ม 6

1.
2.

ส่งหัวข้อเรื่อง คือ

กลุ่ม 7

1. นาย สมพงษ์ สนิท
2. นาย ประพรชัย มองธรรม
ส่งหัวข้อเรื่อง คือ การวาดภาพด้วยสีน้ำ